• Kurahan Suwanda

    යහපාලන ආණ්ඩුවේ බංව ොව ොත් බව යහපාලන ආණ්ඩුවේ ාලය දිවනන් දිනම වෙවීයන්වන් අප කිසිවවකුට වනොදැනීමය. එදා ආණ්ඩු බලය වපරළීමට යහපාලන ආණ්ඩුවේ වපරෙමන් රුවන් කී වේ අද ඔවුන් අතින් සිදුව ඇත්නම් ශ්‍රී ලං ාව වම් වනවිට සුරපුරයක් බවට පත්ව තිබිය යුතුය. ඇත්වෙන්ම වම් වනවිට යහපාලන ආණ්ඩුවට අවුරුදු වද හමාර ට ආසන්න ාලයක් ෙෙ වී තිවේ. අද ජනොව ජීවත්වන්වන් සුරපුරය දැයි ඔබ අප වුරුත් දන්නා වදයකි. අද පවතින යහපාලන සුරපුරය හරි අපූරුය. අද ප ාත් පාලන ඡන්දය හිොමො ල් දැවමයි. පරාජවයන් වේරීමට ඇති එ ම මෙ ඡන්දය ල්දැමීමයි. මහජනයාවේ ප්‍රජාෙන්්‍රවාී අයිතිය දදුරා ෙැනීමය. අද ප ාත් පාලන ඡන්දය ල්දැමීම නිසා ප්‍රාවේශිය වේශපාලන යාන්්‍රණයය මුළුමනින්ම පාවේ අක්‍රියව තිවේ. නෙර සභා, මහ නෙර සභා හා ප්‍රාවේශීය සභා නිවයෝජිෙයන් නැෙ. අදා ආයෙන අක්‍රිය වී ඇෙ. එහි ප්‍රතිලලය වම් වනවිට තොම පැහැදිලිය. ඒ යහපාලන සුරපුරය වම් වනවිට ැළි ස වලින් පිරි, ව ංගු වැනි වසංෙෙවලින් පිරි මිහිපිට අපායක් බවට පත්ව තිබීම නිසාය. නව වසවේ මුල් මාස තුනට ව ංගු වරෝගීන් 50,000 තක්මවා තිවේ. සැලකිය යුතු මරණය ෙණයනක්ද සිදුව තිවේ. ත්‍රිකුණයාමලව කින්නියාව වමයට වහොඳම දදාහරණයයකි. එපමණයක්ද වනොවේ අද රවේ සෑම ෙැන ම සංවේධන ටයුතු අ ා වී තිවේ. ඒ රජයට මුදල් වනොමැති ම නිසාය. වම් වනවිට ආණ්ඩුව දැඩි ආේථි අේබුදය ට ලක්ව තිවේ. එවේ වී ඇත්වත් ආණ්ඩුවේ නාය යන්ට ක්‍රමවත් ූල්‍ය මනා රණය දැුමමක් වනොතිබීම නිසාය. ජා්‍යන්ෙර ූල්‍ය අරමුදවල් පදයට ආණ්ඩුවට නැටීමට සිදුව ඇත්වත්ද ඒ නිසාය. වම් වනවිට ජා්‍යන්ෙර ූල්‍ය අරමුදලින් ලද දපවදේමෙ ප්‍රධාන ආයෙන 05 ක් ප්‍රති්‍යුහෙෙ රණයය රන මුවාවවන් වපෞේෙලී රණයය කිරීවම් වහෝ විකිණීවම් ාේයවයහි නියැළී සිටියි. හම්බන්වෙොට වරාය හා ත ම් අක් ර 15,000 ප්‍රමාණයය ීනනයට පැවරීම වම් වපෞේෙලී රණය ක්‍රියාදාමව එක් භයාන සන්ධිේථානයකි. මවේ පියාවේ රජය විසින් හම්බන්වෙොට වරාය තදි වේ රවේ දිගු ාලීන යහපෙ හා දියුණුව දවදසාය. එවමන්ම ඊට අදා ණයය වාරි වෙවීමට ඇති නියමිෙ ක්‍රමවේදයන් හා සැලසුම්ද සහිෙවය. එවහත් අද යහපාලන ආණ්ඩුවට ඇති එ ම මාේෙය වී ඇත්වත් රාජ්‍ය ආයෙන වපෞේෙලී රණයය කිරීමය. නැෙවහොත් විකුණයා දැමීමය. රාජ්‍ය ආයෙන විකිණීවමන් රජය ට මුදල් දපයාෙෙ හැකිය. එවහත් එය ව ටි ාලය ට ජීවත්වීමට අවශ්‍ය ඔක්සිජන් ප්‍රමාණයයක් ලබාෙැනීමක් වැනිය. රජව සම්පත් විකිණීවමන්, විවේෂවයන් හම්බන්වෙොට වරාය වැනි දිගු ාලීන ආේථි මේමේථාන විකිණීවමන් රට අවුවලන් අවුලට පත්වුම වනොඅුමමානය. එය රවේ ජීවිෙ ාලයම පාවාී මකි. ආරක්ෂාවටද ප්‍රේන එල්ල රන්නකි. යහපාලන රජය දිගින් දිෙටම සිදු රුමව මහින්ද රජව සිටි වේශපාලඥයන්ට ව ෝදනා රමින්, එවහත් ඒ ව ෝදනා ඔප්පු වනො ර වේශපාලන පළිෙැනීම්වල නිරෙවීමය. එවහත් ඔවුන්වේ යහපාලන පාක්ෂි යන් මහ දවාවල් මහ බැංකුව වැනි ආයෙන ව ොල්ල ා යේී ෙවමත් නිහඬ වීම යහපාලනව ලක්ෂණයයක්දැයි විමසිය යුත්ෙකි. ව වේ වවෙත් ජනොවට වම් වනවිට යහපාලන ආණ්ඩුවේ ව රුවාව පැහැදිලි වී අවසානය. අන්ෙ දුගී ජනොව තො අසරණයව පීඩිෙව ජීවත් වවති. මා වරක් හම්බන්වෙොට බඳගිරිය ප්‍රවේශව නිවස ට දදෑසන ගිය විට දැ ෙැනීමට වූ වදයින් යහපාලන ආණ්ඩුවේ බිම් මේටවම් සැලකිල්ල ව ොවෙක්දැයි වටහාෙෙ හැකිවිණි. ඒ දවේට හාල් ැඳ හැී මට අවශ්‍ය ෙරම් හාල් වනොමැති ල හාල් ටි ක් කුඩු ර ැඳ සෑී මට නිවැසියන් ටයුතු ර තිබූ බැවිනි. අද හාල්, පරිප්පු, පිටි, සීනි, වපොල්, වපොල්වෙල්…යනාී වම් සෑම වදයක්ම පාලන මිලද තක්මවා වෙොේ තිවේ. එය ජනයාවේ සැක්කුවටත් බත්පෙටත් දැනී අවසානය. යහපාලන ආණ්ඩුව පාේලිවම්න්තු මන්ත්‍රී විමල් වීරවංශවෙන් සිදු රන පළිෙැනීමද ෙවමත් නෙර ර වනොමැෙ. අප අධි රණයයට වදොේ වනොකියමු. එහි මෙය පිළිෙනිමු. එවහත් වම් පිළිබඳ වත්මන් වපොලිේපතිවරයාවේ පක්ෂග්‍රාහී ක්‍රියා ලාපයට අප එ ිවිය වනොහැකිය. %අද^ පුවත්පෙට වමම තීරු ලිපිය ලියන වමොවහොවත් අප සිටින්වන් ලබන 25 වැනිදා හබරාදූව ආසනව පැවැත්වීමට නියමිෙ මහ රැලිය පිළිබඳ සා ච්ඡාව නිරෙවවලාය. එදින රැලිය මාවේ පියාවේ ප්‍රධානත්වවයන් පැවැත්වවන්නක් නිසා ජනො දනන්දුව තො තහ මේටමකින් පවතී. වමම රැලිව සියලු සංවිධාන ටයුතු රන්වන් ෙරුණය මන්ත්‍රීවරුන් වදවදවනකු වන රවම්ෂ් පතිරණය හා වමොහාන් පීරිේය. ඔවුන් වදවදනා එකිවන ාට වනොවදවවනි ආ ාරවයන් සංවිධාන ටයුතුවල නියැළී සිටිති. ෙරුණය මන්ත්‍රීවරවයක් වන මටද එය සතුට වෙන වදන්නකි. වමම රැලිය පිළිබඳ මා මවේ පියා සමෙ සා ච්ඡා රන සෑම වාරය ී ම ඔහු හිටපු අමා්‍ය රි ් පතිරණය මහො සිහිපත් රන්වන් වෙෞරවවයනි. “මහින්ද ොල්වල් නම් රි ් පතිරණය මහා වයෝධවයක් වවේ ොල්වල්ී මා සමෙ සිටිනවා. එදා රි ් පතිරණය ටයුතු ආ ාරයටමයි ඔහුවේ පු්‍රයා රවම්ෂ් පතිරණයත් ටයුතු රන්වන්* යැයි කියයි. අවසාන වශවයන් වම් වප්‍රෝ ා ාරී යහපාලන ආණ්ඩුව වෙදර යන දවස වැඩි ඈෙ වනොවන බව වපන්වා වදමු. ජනොව ෙවමත් මහින්ද රාජපක්ෂ ප්‍රමු ඒ ාබේධ විපක්ෂය සමෙ සිටින බව සැබෑවකි. ඒ බව ලබන 25 වැනිදා හබරාදූවේී ද ෙහවුරු රෙෙ හැකිය. අදට නවතිමි. ඔබට සුබ අනාෙෙයක්.

Leave a reply.

You must be logged in to post a comment.