• රන්න කහමෝදර කනිටු විදුහලේ සිසුනට අවශ්‍ය පාසල් උපකරණ හා පාවහන් පරිත්‍යාග කිරීම.

    රටේ  අනාගතය අපේ ආදරණීය දරු පරපුරයි. ඔවුන් වෙනුවෙන් අප අද කරන සියළු ආයෝජනයන් හි ප්‍රතිඵල නුදුරු අනාගතයේ ශ්‍රී ලංකාවේ අනාගතය තාක්ෂණික මෙන්ම ව්‍යාපාරික අතින් සන්නද්ධ කරනු ඇත. වඩාත් පැහැබර ශ්‍රී ලංකාවක් බිහිකරනු වෙනුවෙන්,    රන්න කහමෝදර කනිටු විදුහලේ අධ්‍යාපනය හදාරන අපේම ආදරණීය නංගිලා මල්ලිලාගේ ඉදිරි කටයුතු සාර්ථක කරගැනීමට අවශ්‍ය පාසල් උපකරණ හා පාවහන් පරිත්‍යාග කිරීමට පසුගිය දා මා හට අවස්ථව ලැබුණි. මේ එම අවස්ථාව වෙනුවෙන් නිර්මාණය වූ පුංචි වීඩියෝ පටයකි. මේ සත් කාර්‍යය වෙනුවෙන් දායක වූ ඔබ සැමට ස්තූතියි.

Leave a reply.

You must be logged in to post a comment.